návod DynaGo Ronda Set

Návod k použití
Nepoužívejte horolezecký úvazek bez pečlivého přečtení tohoto návodu. Tento výrobek je navržen a vyroben pro použití s dynamickým lanem UIAA. Jestliže bude použito statické vybavení /statické lano,popruhy…) a jestliže existuje nebezpečí pádu, je bezpodmínečně nutné použít v řetězci jisticích pomůcek tlumič pádů ke snížení pádového rázu. Sedací úvazek používat pouze v kombinaci s hrudním úvazem. Hrudní úvazek nepoužívejte samostatný! Nebezpečí úrazu! Pozor: Před použitím je nezbytný odborný výcvik. Tento návod ukazuje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nesprávného použití zde nejsou vyčerpány a existuje jich nepřeberné množství. Úvazek je možno používat jen podle nepřeškrtnutých zobrazení. Každé jiné použití je zakázáno a může vést k nehodě či smrti. V případě problému s použitím nebo neporozuměním kontaktujte, prosím, výrobce nebo prodejce Horolezectví, jeskyňářství, slaňování, skialpinismus, dumping, záchranářství, výškové práce a průzkum jsou nebezpečné aktivity, při kterých jsou možná zranění i smrt. Odpovídající znalosti způsobů jištění a metod použití jsou nezbytné. Osobně nesete odpovědnost za jakékoliv případné škody, zranění nebo smrt, k nimž došlo ve spojitosti s nesprávným použitím tohoto výrobku. Nejste-li schopni nést odpovědnost za takové riziko, tento výrobek nepoužívejte.

Použití
Tento výrobek může používat pouze osoba zodpovědná a odborně vycvičená, nebo osoba pod trvalým přímým dohledem takové osoby. Zkontrolujte, zda je úvazek kompatibilní s ostatním vaším vybavením. Pro zvýšení životnosti vašeho úvazu je nutná jistá opatrnost při používání. Vyvarujte se tření o drsné materiály a ostré hrany. Mějte na paměti, že vlhkost, okolní teplota mohou mít vliv na funkci výrobku. 

Bezpečnost a kontrola
Před použitím je nutné vyzkoušet správnou velikost úvazku a dotažení popruhu ve sponách pro zajištění maximálního pohodlí a bezpečnosti. Uživatel musí mít v úvazku volnost pohybu a pohodlí. Doporučujeme vyzkoušet sedací úvazek zavěšením na bezpečném místě a chůzí s úvazkem. Během používání kontrolujte, zda jsou spony správně navlečeny a lano správně navázáno. Před a po každém použití je nutno kontrolovat stav popruhů a švů také v hůře přístupných částech úvazku. Úvazek, který vykazuje sebemenší známky poškození, je nutno ihned vyřadit z používání. Veškeré zásahy do konstrukce úvazku nebo opravy mimo naše výrobní prostory jsou zakázány. Uživatel, který používá tento výrobek, musí být informován o možnostech poskytnutí záchrany v případě, že dojde k nehodě.

Velký pád
Po velkém tvrdém pádu nesmí být úvazek dále používán. Nezapomeňte, že váš život a vaše bezpečnost, má mnohem vyšší cenu než nový úvazek. V případě pochybností, zašlete úvazek na naši adresu ke kontrole. 

Čištění
Špinavý úvazek, možno omýt čistou vodou nebo lehkými pracími prostředky (max. 30º C) a dobře usušit v temné, dobře větrané místnosti.

Dezinfekce
Jestliže je nutné provést dezinfekci, musí být použit přípravek vhodný na polyamid a polyester. Přípravek rozpuštěný v čisté vodě (max. 20º C teplé) nechte působit na úvazek jednu hodinu. Pak vyperte úvazek v čisté vodě a sušte v málo vytopené, temné a dobře větrané místnosti. Chraňte úvazek před stykem s žíravinami a rozpouštědly (kyseliny). Tyto chemikálie jsou pro úvazek velmi nebezpečné.

Přeprava a skladování
Skladujte a přepravujte úvazek na suchém, temném a dobře větraném místě, a to v původním ochranném obalu. Chraňte před dlouhodobým působením UV zářením. Neskladujte ani nesušte úvazek v blízkosti přímých zdrojů tepla. Neskladujte úvazek příliš zkroucený a stlačený.

Teplota
Doporučujeme používat úvazek v rozmezí teplot -40º C až +80º C. V rozmezí těchto teplot si zachovává úvazek stále potřebnou pevnost.

Životnost a prohlídky
Textilní výrobky mají životnost 10 + 5 let (5 let skladování podle návodu, 10 let od prvního použití). Pokud oprávněná osoba zjistí, že textilní výrobek není způsobilý pro další bezpečné použití, je v jeho kompetenci doporučit výrobek k vyřazení z dalšího používání, i když doba životnosti ještě neuplynula. Kromě kontroly před a po každém použití doporučujeme provádět každé 3 měsíce celkovou prohlídku úvazku. Je nutno kontrolovat: Textilní materiál: Řezy, prodření, škody způsobené vlivem stárnutí, vlivem vysoké teploty, vlivem chemikálií atd. Švy: Přetržené, přeřezané nebo vypárané nitě. Spony: Správná funkce spon.

Záruka
Výrobce poskytuje záruku 3 roky na vady materiálu a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené normálním opotřebením, nedbalostí, neodborným zacházením, nesprávným použitím, zakázanými úpravami a špatným skladováním. Nehody, škody, nedbalost a použití, pro něž není úvazek určený, nejsou kryty touto zárukou. Výrobce neodpovídá za přímé, nepřímé ani nahodilé škody, které souvisí s používáním výrobků nebo jsou jeho důsledkem. Tento úvazek je možno používat v kombinaci s ostatními jistícími pomůckami, které tvoří s úvazkem jednoduchý slučitelný systém.